Tuesday, 31 January 2023

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΕΤ-ΣΕΕΤ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

  • Published on Friday, 09 August 2013 12:13

                                                  

 

 

Κοινή Ανακοίνωση των Συλλόγων πρ. C.P.B. – ΣEMET & πρ. Ελληνικής Τράπεζας

 

9 Αυγούστου 2013

Συνάδελφοι,

 

            Με βάση την Κλαδική Σύμβαση σχετικά με το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, προβλέπεται ότι προϋπόθεση για να καταστεί η(ο) υπάλληλος δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος είναι: i) να μην υπάρχει ιδιόκτητος από την εργοδότρια τράπεζα βρεφονηπιακός σταθμός και ii) να έχει παιδί σε προσχολική ηλικία.

           

            Καλούμε τους συναδέλφους που εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία και ιδιαίτερα τους συναδέλφους με άνεργη σύζυγο, να αποστείλουν την σχετική Αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να τους καταβληθεί το Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού.

           

            Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι όροι της Κλαδικής Σύμβασης, είναι σαφείς και μιλούν για Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού, χωρίς άλλους όρους και προυποθέσεις.

 

Όποια άλλη παροχή που τυχόν δίνεται από τον εργοδότη, και αφορά επίδομα βρεφονηπιακής φύλαξης στο σπίτι είναι θετική αλλά δεν μπορεί να καταργεί τους όρους της Κλαδικής Σύμβασης που αφορούν στο Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 

            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 

Ακολουθεί σχετική επιστολή που απεστάλη προς την Διοίκηση και όλοι οι όροι της Κλαδικής Σύμβασης που έχουν μέχρι σήμερα υπογραφεί από τις Τράπεζες, σχετικά με το θέμα.

 

 

 

 

 

Αθήνα 2 Αυγούστου 2013

 

Προς: Manager τομ. Μισθοδ. & Διοικητικών Εργασιών κο. Θ. Τσουκάτο

Θέμα: Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού

 

                Όπως γνωρίζετε, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, καθορίστηκαν με το άρθρο Β 11 της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του έτους 1996. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, προκύπτει ότι μοναδικές προϋποθέσεις για να καταστεί ο υπάλληλος δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος είναι i) να μην υπάρχει ιδιόκτητος από την εργοδότρια τράπεζα βρεφονηπιακός σταθμός και ii) να έχει παιδί σε προσχολική ηλικία.

                Στο έγγραφο της Τράπεζας, εντούτοις, με το οποίο παρέχονται αναλυτικά οδηγίες και γνωστοποιούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής και συγκεκριμένα στο σημείο όπου προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη «2η κατηγορία δικαιούχων», προσδιορίζεται ως ιδιαίτερη κατηγορία δικαιούχων η περίπτωση συναδέλφων, των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται, αλλά η οικογένειά τους «έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα». Για την περίπτωση μάλιστα αυτή, προβλέπεται, από το έγγραφο της Τράπεζας, η υποβολή ειδικού αιτήματος από τον δικαιούχο υπάλληλο, όπου θα πρέπει να αναφέρεται το είδος του προβλήματος και να επισυνάπτονται τυχόν σχετικά δικαιολογητικά.

                Επειδή, από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου Β11 της προαναφερθείσας ΣΣΕ, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ως πρόσθετη προϋπόθεση γένεσης του δικαιώματος λήψης του εν λόγω επιδόματος, για συναδέλφους των οποίων η/ο σύζυγος δεν εργάζεται, η ύπαρξη «κάποιου σοβαρού προβλήματος», σας παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διορθωθεί το σχετικό έγγραφο, ώστε να μην δίδεται στους δικαιούχους συναδέλφους η εσφαλμένη εντύπωση ότι συντρέχουν και άλλες, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στη ΣΣΕ, προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος. Σε κάθε περίπτωση, σας αναφέρουμε ότι τα μέλη μας θεωρούν ως μοναδικές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, τις αναφερόμενες ρητά στο άρθρο Β11 της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών έτους 1996.

 

 

Για το Σύλλογο της πρώην CPB                               Για το Σύλλογο της πρώην Ελληνικής

Ο Πρόεδρος Ι. Ρούσσος                                                              Ο Πρόεδρος Μ. Τσατσούλης

Ο Αντιπρόεδρος Σ. Μουλακάκης                            Ο Γραμματέας Γ. Τσόκανος

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

(ΕΙΔΙΚΗ ΣΣΕ 1984, παρ. 2)

Για τις τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποκτήσουν, για την οριστική και σε όλη του την έκταση λύση του προβλήματος, θα καταβάλλεται για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας επίδομα ίσο με τα 2/3 της πραγματικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή όπου αυτό είναι ανέφικτο σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ιδιωτικούς ή άλλους.

 

Η συμμετοχή αυτή των τραπεζών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δρχ. 7.000 μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας

 

Στο παραπάνω ποσό των δρχ. 7.000 θα συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από Ταμεία Προνοίας, Υγείας κλπ. που υπερβαίνει το 1/3 της πραγματικής δαπάνης.

 

Για περιοχές όπου δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύσουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΤΟΕ 1992, παρ. 4)

 

Στο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης των δαπανών σχετικά με το θέμα αυτό, οι Τράπεζες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της πραγματικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ιδιωτικούς ή άλλους. Η συμμετοχή αυτή των Τραπεζών θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 20.000 μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σ’ αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύσουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη

 

(ΣΣΕ 1993, ΙΙ, παρ. 4)

 

Οι Τράπεζες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ιδιωτικούς ή άλλους. Η συμμετοχή αυτή των Τραπεζών θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000 δραχμών μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σ’ αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύσουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

 

(ΣΣΕ 1994 – 1995, παρ. 4.2)

 

Οι Τράπεζες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους, ιδιωτικούς ή άλλους.

Η ανωτέρω συμμετοχή των Τραπεζών θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000 δραχμών μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

 

(ΣΣΕ 1996, Β, παρ.11)

 

Οι τράπεζες που δε διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.

 

Η ανωτέρω συμμετοχή των Τραπεζών ανέρχεται μέχρι του ποσού των δραχμών 40.000 μηνιαίως, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν στο χώρο των Τραπεζών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές, που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

 

(ΣΣΕ 1997 – 1998, Β, άρθρο 11)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού καθορίζεται από 1/1/1997 σε 43.000 δραχμές και από 1/1/1998 σε 45.000 δραχμές, και χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της ΣΣΕ 1996.

 

(ΣΣΕ 1999 – 2000, Β, άρθρο 9)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού καθορίζεται από 1.1.1999 σε 47.500 δραχμές και από 1.1.2000 σε 50.000 δραχμές. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

 

(ΣΣΕ 2001, Β, άρθρο 8)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 σε 50.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 52100 δραχμές ή 152,90 Ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

 

(ΣΣΕ 2002-2003, Β, άρθρο 8)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 152,90 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και διαμορφώνεται σε 160 ευρώ και από 1.1.2003 κατά 3,8% σε 166 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

 

(ΣΣΕ 2004-2005, Β, άρθρο 9)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 166 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 175 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 184 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

 

(ΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3 )

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 184 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 193 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 203 ευρώ, χορηγείται δε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

 

(Δ.Α. 2008 - Άρθρο 4)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2007 σε 203€, αναπροσαρμόζεται από 1.9.2008 σε 219€ και χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β.11 της από 24.4.1996 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε

 

(Δ.Α. 2009 - Άρθρο 5)

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.9.2008 σε 219€, αναπροσαρμόζεται από 1.9.2009 σε 231€ και χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β. 11 της από 24.4.1996 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

 

( Σ.Σ.Ε. 2013-2015 – άρθρο 8 )

 

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ ακόμα κι αν τυχόν έληξαν, επαναφέρονται σε ισχύ και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.