Ενημερωτικό φυλλάδιο ΣΕΜΕΤ Φεβρουάριος 2013

Εκδόθηκε το ενημερωτικό φυλλάδιο ΣΕΜΕΤ για το μήνα Φεβρουάριο 2013.