Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών 2009

Με διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ, εκδόθηκε η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για το 2009.